ОБЩИНА ТРЯВНА ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ТРЯВНА И ГРАД ПЛАЧКОВЦИ“

На 31.08.2022 г. от 11:00 часа в зала 403 в сградата на Община Трявна, ще се проведе заключителна пресконференция на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“. Проектът е финансиран по Административен договор BGENERGY-2.001-0041-014 от 30.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта е МПЕнерджи АС, Норвегия. По време на изпълнението на проекта се осъществи реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС). В гр. Трявна се доставиха и монтираха 1393 бр. нови осветителя, от които 2 бр. осветители, са оборудвани с фотоволтаични панели, контролери и акумулаторни батерии и въвеждане на система за управление и мониторинг. Енергоспестяващата мярка за гр. Плачковци се състои в доставка и монтаж на 562 бр. нови осветителя и въвеждане на система за управление и мониторинг. Внедрена е цифрова система за управление на уличното осветление, която обслужва гр. Трявна и гр. Плачковци Общата стойност на проекта е 587 240,00 лева, от които 499 154,00 лв. Европейско финансиране и 88 086,00 лв. Национално финансиране.
Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и подобряване условията на живот на населението.
Специфичните цели на проекта са намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не енергоефективно външно изкуствено осветление; намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не система за контрол, наблюдение и управление; подобряване на условията на живот на населението, укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца.

Проект BGENERGY-2.001-0041- „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно
изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“, финансиран по Административен договор BGENERGY-2.001-0041-014
от 30.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021