ЗАСЕДАВА КОМИСИЯТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА

Днес заседава комисията за изготвяне на правилник за дейността на Общински съвет – Трявна. След гласуване на първото заседание на местния парламент, бе определена 7- членна комисия, с представител от всяка политическа сила в Общинския съвет. За председател на комисията бе избран Константин Брънеков /ГЕРБ/. Членовете са: Стефан Петров / Възраждане/; Боян Грозев /Ние идваме/; Марин Маринов/ МК „Граждани за Община Трявна“/; Александра Манева /КОД/; Христо Лазаров /ВМРО – БНД/ и Драгомир Николов /Съюз на свободните демократи/.

В заседанието участие взеха шест от седемте члена на комисията. Отсъства Христо Лазаров. На база правилникът от предходния мандат бяха направени конкретни предложения за промяна. Сред направените предложения бе преразглеждане на санкциите по отношение на отсъствията на общинските съветници, които са предвидени в ГЛАВА ВТОРА – УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ; РАЗДЕЛ I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, чл. 10 от предходния правилник, уреждащ случаите за  предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник, както и чл.13; ал.5 относно налагане на санкции на възнагражденията за неявяване на заседания на постоянните комисии и на Общински съвет – Трявна. Отворена скоба остана по отношение на прекратяване на правомощията, която ще бъде прецизирана, съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местна администрация. По отношение на финансовите санкции, членовете на комисията се обединиха около идеята същите да бъдат завишени както следва: при неприсъствие на заседание на Общинския съвет – 15 % от размера на месечното възнаграждение на общински съветник да бъде завишено на 35% и при неприсъствие на заседание на постоянна комисия – 10 % от размера на месечното възнаграждение, за всяко заседание на комисия, на която е член, да стане 15%.

Намаляване членовете на постоянните комисии и формирането на нова такава, която да бъде наименувана: „Земеделие, гори и екология“ бе сред разискваните теми, около които също постигнаха консенсус изготвящите правилника за дейността на Общински съвет – Трявна членове на комисията.

Друг акцент бе излъчването на заседанията на Общински съвет – Трявна на живо в сайта на общината. Обсъдено бе и да има по – голям времеви диапазон между заседанията на постоянните комисии и на Общинския съвет, с цел възможност за набавяне на изисканата, по време на постоянните комисии, информация и документация.

Дискутирано бе и увеличаване на санкцията за отстранен от заседание общински съветник от 50 на 100лв.

Направено бе предложение и за изграждане на платформа за питания на общински съветници и граждани, която да бъде достъпна на официалната интернет страница на Община Трявна и да представя статуса на изпълнение.

Предстои прецизирани на обсъдените промени и нови предложения, и повторна среща на комисията за окончателно изготвяне на Правилника за дейността на Общински съвет – Трявна.

Подробностите очаквайте в бр. 39 на в. „Тревненска седмица“.