НЕДОСТИГ НА ГРОБИЩНИ МЕСТА В ОБЩИНА ТРЯВНА

НЕПОДДЪРЖАНИТЕ И НЕПЛАТЕНИ ГРОБИЩНИ МЕСТА ЩЕ БЪДАТ ОТНЕМАНИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ

Недостиг на гробищните места в Община Трявна – това е проблем, за който кметът Денчо Минев сигнализира по време на общественото обсъждане на бюджета за настоящата 2024г.  За гробищните паркове на територията на Община Трявна отговаря специализирано звено. Почти всички населени места разполагат с обособени гробищни паркове, а в гр. Трявна те са четири на брой – централни гробища, гробищен парк „Стояновци“ – стари и нови гробища и гробищен парк „Хитревци“. Отговорник за тях е Петя Коларова, организатор „Тъжни ритуали“ към звено „Гробищни паркове“

П. Коларова: „На централните гробища в Трявна погребения могат да се извършват само, ако близките на покойника имат гробно място на друг техен близък. В централния гробищен парк нови места няма и няма възможност за осигуряване на такива – теренът е изцяло запълнен. На Стояновци все още има една изключително малка част, където могат да бъдат погребвани. Новите гробни места там са не повече от 10. Там се водят преговори за закупуване на един доста голям терен, разположен над гробищния парк.“

Според законово установените норми осем години, след полагането на покойник в дадено гробно място, то отново става годно за ползване.

П. Коларова: „Осем години, след полагане на покойник, гробищното място може да се ползва отново. Когато има покойник и дойдат близките, носейки препис – извлечение от Смъртен акт, издаден от Общината, те го заявяват в кое гробно място искат да бъде положен. Това може да стане, ако те са близки на покойника – да имат родствена връзка. Ако нямат родствена връзка те нямат право, без съгласието на роднините на покойника, ако има живи роднини, да положат друг покойник. Ако няма живи роднини – тогава може, но трябва да се представи удостоверение за наследници, за да се докаже, че няма живи роднини.“

Съществува вариант за заплащане на гробните места за срок от 15 години или „за вечни времена“. А тарифите се определят от населеното място.

Важно е да се отбележи обаче, че ангажиментът на гражданите не се изчерпва само със заплащане на фиксираните такси.

П. Коларова: „Ангажимента на хората е , след като си заплатят таксата за ползване на гробното място, те да го поддържат в добър вид, което значи то да бъде почистено – да няма бурени, високи тръни.“

Неизпълнението на тези условия е законова предпоставка за отнемане на гробните места. Именно това е и начинът за осигуряване на нови гробни места на територията на Община Трявна. Затова ще бъдат предприети действия по отнемането на гробни места, съгласно законовите разпоредби.

П. Коларова: „Тъй като не съществуват нови гробни места от тук нататък проблемът се решава като се отнемат гробни места, за които не са извършени разпоредбите по закон. Започваме да отнемаме гробни места, които не са плащани. „

Какви са правата и задълженията на гражданите по отношение на гробните места, какви срокове трябва да спазват и още за казуса с липсата на гробни места и отнемането на такива, както и за мерките, които се прилагат по отношение на търгуването с гробни места четете в бр. 5 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 14.02. 2024г.