МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ „ЗДРАВЕЦ”

ВИ КАНИ НА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА МОБИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА  МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И  ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  УСЛУГИ С ПОЗНАВАТЕЛНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ ”.

 ПРОЕКТЪТ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ОТ  СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ ЧРЕЗ Процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.560, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.02.2022 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ОФИСА НА СДРУЖЕНИЕТО – гр. Дряново, УЛ. ШИПКА №172.