ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ОДОБРИ РАЗЧЕТА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023г.

Общински съвет – Трявна разгледа предложение относно разчета на капиталовите разходи на Общината за 2023г. Утвърждаването на Капиталовата програма предхожда разглеждането на бюджета за настоящата година, предвид законови разпоредби, поясни кметът Силвия Кръстева пред местните парламентаристи, като допълни.

С. Кръстева: „На основание това, че няма бюджет за 2023г., министерство на финансите, с различни оказания и постановление на министерски съвет, бяха уредени бюджетните отношения през 2023г. и е обнародван в Държавен вестник закон за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., или така наречения продължителен на закона за държавния бюджет. На основание това имаме средства, които могат да се разпределят за Капиталови разходи, или целевата субсидия за тях и във връзка с това, при направени срещи и разговори с всички второстепенни разпоредители, с кметските наместници и с всички останали сме се постарали да направим разчет за капиталовите разходи на Община Трявна за 2023г. като на последващото заседание на Общински съвет – Трявна, ще бъде внесено и за разглеждане разчета на другите средства, които трябва да бъдат одобрени. Проектът на разчета на Капиталовите разходи бе доста детайлно разглеждан и обсъждан.“

Близо час почивка даде председателят на Общински съвет – Трявна – инж. Стефан Петров преди да бъде разгледана точката относно капиталовите разходи за настоящата година. След почивката кметът Силвия Кръстева представи и направените промени по време на паузата. Общата рамка на Капиталовата програма на Община Трявна за настоящата година възлиза на 9 957 304,00лв. Целевата субсидия за 2023г. е 2 021 400,00лв., размерът на собствените бюджетни средства е 12 000,00лв., 6 192 358,00лв.са средствата преходен остатък от 2022г. и такива от постановления на министерски съвет, а средствата от ЕС, част от капиталовата програма са 1 731 546,00лв. Финансовият ресурс ще бъде разходван за ремонт на улици, общински пътища, тротоарни настилки, капиталови разходи за училища и детски градини, общински сгради, съоръжения и др. обекти, проектиране, авторски и строителен надзор, придобиване на дълготрайни и недълготрайни материални активи.

Дискусия по направените промени в Капиталовата програма нямаше от страна на общинските съветници, но един от второстепенните разпоредители в лицето на Весислава Александрова – Директор на ДГ „Светлина“ поиска думата. В своето изложения ръководителят на образователната институция попита защо са намалени средствата за ДГ „Светлина“, за сметка на увеличени такива за ДГ „Калина“. Именно в това тя посочи и причината за задълбочаване на конфликт между двете детски градини в гр. Трявна. Какви отговори получи Весислава Александрова, кои за включените позиции в Капиталовата промяна, които ще бъдат реализирани през 2023г. четете в бр.8 на в. „Тревненска седмица“, които излиза от печат на 01.03.2023г.