ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ И УЧАСТИЕ В „ОНЛАЙН ПУБЛИЧЧЕН ДЕБАТ“ ЗА „МЕСТНИ ИЗБОРИ – ОКТОМВРИ, 2023“

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ в. „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“ И НА ОФИЦИАЛНИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ИЗДАНИЕТО / https://trevnenska7.bg/ И УЧАСТИЕ В „ОНЛАЙН ПУБЛИЧЧЕН ДЕБАТ“ ЗА „МЕСТНИ ИЗБОРИ – ОКТОМВРИ, 2023“

ТАРИФА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ВЪВ В. „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“

Първа страница – 1.20 лв./кв. см.

Вътрешни страници – 1.00 лв./кв. см.

Осма /последна/ страница – 1.10 лв./кв. см.

*Цените важат за публикуване на текстове, снимки и графични символи.

ТАРИФА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТ НА ИЗДАНИЕТО: https://trevnenska7.bg/

Банери, с размер 300/250 пиксела, за срок 1 седмица до 80 импресии на ден

Банер 1 /горен/ – 80лв.

Банер 2 /долен/ – 70лв.

Банери, с размер 300/250 пиксела, за срок 1 месец до 80 импресии на ден

Банер 1 /горен/ – 250лв.

Банер 2 /долен/ – 220лв.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ / СТАТИИ/ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

Предварително подготвен и предоставен в срок материал за сайта в обем до страница напечатан текст формат А4 + символи и изображения – 150лв.

Интегриране на видео линк в статията  – 50лв.

ПАКЕТНИ ТАРИФИ:

Еднократно публикуване на предизборни материали на вътрешните страници на в. „Тревненска седмица“ в обем ½ страница на изданието + идентична публикация в сайта – 350лв.

Половин вътрешна страница на в. „Тревненска седмица“ + банер, с размер 300/250 пиксела, и публикация в сайта – 500лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените важат за предварително подготвени материали, предоставени в срок в Редакцията на изданието, след сключване на договор за „Предизборни публикации“.

УЧАСТИЕ В „ОНЛАЙН ПУБЛИЧЕН ДEБАТ“

Дебат за кмет на Община Трявна – 200лв./ на участник за един дебат

Дебат за кмет на кметство Плачковци – 200лв./ на участник за един дебат

Дебат за общински съветници – 200лв./ на участник за един дебат

Съгласно Глава дванадесета. -ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ Раздел Информация за сключените договори Чл. 180. от Изборния кодекс, който гласи: „(1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. (2) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Информацията за възмездните и безвъзмездните договори по ал. 1, обявявана от електронните медии, съдържа данни за: 1. партията, коалицията или инициативния комитет; 2. предмета на договора; 3. срока на договора; 4. програмата, по която ще се излъчват договорените форми; 5. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори. (3) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Информацията за възмездните и безвъзмездните договори по ал. 1, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за: 1. партията, коалицията или инициативния комитет; 2. предмета на договора; 3. срока на договора; 4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми; 5. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори. (4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.“ публикуваме сканирани копия на сключените договори за медийно отразяване в рамките кампанията за местни избори 2023.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

Договор за предизборни публикации № 1https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1.pdf

Договор за предизборни публикации № 2https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-за-предизборни-материали-2.pdf

Договор за предизборни публикации № 3https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-за-публикуване-на-предизборни-материали-3-1.pdf

Договор за предизборни публикации № 4https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-4-публикации.pdf

Договор за предизборни публикации № 5https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-5-за-предизборни-материали.pdf

Анекс № 1 към Договор за предизборни материали № 1 https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/aneks-1-kym-dogovor-1.pdf

Анекс № 2 към Договор за предизборни материали № 1 https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Анекс-2-към-договор-1.pdf

Анекс № 3 към Договор за предизборни материали № 1https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/11/Анекс-3-към-Договор-1.pdf

Договор за участие в дебати № 1https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-1-дебати.pdf

Договор за участие в дебати № 2https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-2-дебати.pdf

Договор за участие в дебати № 3https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-3-за-дебат.pdf

Договор за участие в дебати № 4https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-4-за-участие-в-дебат.pdf

Договор за участие в дебати № 6https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-6-за-участие-в-дебат.pdf

Договор за участие в дебати № 7https://trevnenska7.bg/wp-content/uploads/2023/10/Договор-7-за-дебат.pdf