СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ОБЩИНА ТРЯВНА Е ПОДАЛА СИГНАЛ ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТНОСНО „ЗДРАВЕЦ„ ЕООД

ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ДЪРЖАВНО
ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛАЧКОВЦИ Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ЩЕ ВНЕСЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Кметът на Община Трявна – Силвия Кръстева инициира срещи с общински съветници, бившия управител на „Здравец“ ЕООД и представители на счетоводната кантора, обслужваща Дружеството. Основна тема на проведените срещи бе стопанисването на общинските горски територии, както и административните действия по отношение фирма „Здравец“. Припомняме, че Дружество „Здравец“ бе сред често присъстващите теми в дневния ред на Общински съвет – Трявна през 2021-ва година, а стопанисването на горите така и не бе решено. Не се стигна и до трайно справяне с така създалата се ситуация. Към днешна дата, след проведените срещи, каква е ситуацията, какво следва и каква е визията на общинското ръководство занапред, разговаряме с кмета на Общината – Силвия Кръстева.

Въпрос: Две поредни срещи, свързани с общинска фирма „Здравец“, с бившия управител на общинските горски територии, както и поглед в бъдещото управление на общинските гори. Малко предистория от какво са провокирани тези срещи и защо се случват сега?

С. Кръстева: „Проведохме две срещи, в които участва и бившият вече управител на „Здравец“ ЕООД, включително и представители на счетоводната кантора, която обслужва Дружеството.  Именно във връзка с няколко спорни въпроса: кой ще предаде отчетите на общинско дружество „Здравец“; кой ще извърши всички действия, след приемане от Общинския съвет, евентуално, при внесен отчет, кой ще извърши действия по вписване в Търговския регистър на отчета и изпълни всички законови задължения, които има всяко едно дружество. След проведените срещи, на които присъстваха и общински съветници, се установи, че ситуацията е такава, от която много трудно ще се излезе. След изтичане срока /на 18-ти януари/ по Търговския закон, на основание чл.155, т.3 от Търговския закон, относно липсата на управител на дружеството повече от три месеца, ние уведомихме Окръжна прокуратура за последващите действия, които трябва да следват, а именно прекратяване дейността на „Здравец“, тъй като то не може да продължава да стои така. А най – големият проблем е, че вече доста дълго време по никакъв начин не се стопанисват общинските гори и от тази ситуация потърпевшите сме всички. В крайна сметка трябва да се вземе решение от Общинския съвет, на база на което да се стопанисват общинските гори, тъй като имаме и задължения към Изпълнителна агенция по горите и ежегодно трябва да уведомяваме по какъв начин се грижим за горите, общинска собственост.“

Въпрос: Тук обаче възникват няколко казуса: инж. Тони Тодорова бе освободена от длъжността Управител на фирма „Здравец“, но не и освободена от отговорност. Казвате, че сте сигнализирали Прокуратурата, какво обаче се случва с Решението на Общински съвет за предприемане действия по обявяване на Дружеството в несъстоятелност и изпълнено ли е то, предвид казуса по отношение на това кой в тази ситуация трябва да предприеме тези действия?

С. Кръстева: „Да, има решение от месец февруари 2021-ва година, да бъде обявено дружеството в несъстоятелност, и в същото време е задължение на Управителя да внесе документи в Окръжен съд за започване процедура по несъстоятелност. На същото заседание беше взето решение и за освобождаване на г-жа Тодорова от длъжността Управител. Тук възниква обаче следният проблем: г-жа Тодорова съответно не подаде искане до Окръжен съд за обявяване на Дружеството в несъстоятелност, а в същото време реално беше Управител в един по – дълъг период от време, тъй като и Търговския регистър имаше период, в който аргументирано, отказаха отписването й като Управител. Но реално нейното задължение съществуваше до момента, в който тя вече не е Управител. Нейното отписване от Търговския регистър официално е станало на 18-ти октомври 2021г. Единственият законов способ, който съществува за мен, беше този на основание чл.155, т.3 от ТЗ  да уведомя Прокуратурата, на база на който, след изтичане на законовия срок, сме уведомили Окръжна прокуратура, за да могат да бъдат предприети всички действия.

Въпрос: Реакция към момента по подадения сигнал има ли?

С. Кръстева: „Към настоящия момент няма, но все пак не е минало толкова много време, тъй като преди десетина дни изпратихме писмото, с което да уведомим Прокуратурата за ситуацията, в която сме изпаднали и очакваме да получим от тях сведения какво следва от тук нататък.“

Въпрос: Законово какви са възможните сценарии?

С. Кръстева: „Чл. 155, т.3 от Търговския закон предвижда, че в случай, когато няма Управител повече от 3 месеца Дружеството, се внася сигнал в Окръжна прокуратура, за да могат да предприемат действия по прекратяване на дейността. От тук нататък следва да се внесе иск от Прокуратурата, за да се предприемат законовите  действия.“

Въпрос: Прекратяването на дейността на „Здравец“ ЕООД обаче какви негативи носи за Общината като собственик на капитала на Дружеството и всички натрупани задължения ще легнат ли на плещите на Общината?

С. Кръстева: „Всъщност най – големият кредитор на Дружеството е Община Трявна и най – голямото задължение на „Здравец“ е  към Община Трявна. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, разбира се с капитал, общинска собственост, но съгласно законовите разпоредби няма да легнат задължително върху Общината. Друг е въпросът, че Община Трявна няма да получи никаква сума от тази, която има като задължение „Здравец“ към Общината. Сумата, която Дружеството дължи на Общината е в размер на 81 000 лв. Нещото обаче, което ме притеснява е, че ние в най – кратки срокове, заедно с Общинския съвет трябва да вземем решение как ще се стопанисват общинските гори.“

Въпрос: Тук идва въпросът: Вие многократно като кмет сте внасяли предложения, свързани със стопанисването на общинските гори, едно от тях е за структурно звено, което бе прието от Общински съвет – Трявна, но след това   не бе гласувано финансиране от местния парламент, какво се случва по това решение?

С. Кръстева: „В период над година нееднократно съм внасяла предложения относно стопанисването на горските територии. Като съм била критикувана от гледна точка на това, че е имало различни варианти на предложенията, а те не са много и са ясни на всички. Като разбира се съм внасяла за разглеждане  и предложения, които са индивидуализиращи на база на това какво може да се случи с Дружеството. Едно от предложенията бе прието, а именно за създаване на структура в общинска администрация, която да извършва всички дейности по опазване на горите. Друг е въпросът, че на последващо предложение за финансиране на самата структура не се прие решението от Общинския съвет. На база на това нямаше какво да направим през изминалата година. Моето категорично мнение, което съм изказала преди много време, и дори да бъда упреквана по отношение на това, не считам, че е нещо нередно, напротив. Търсила съм всички възможни варианти, за да може да стопанисваме горите, дори и да е по начин, който за мен не е най-удачния. Към настоящия момент считам, и това ще е следващото ми предложение към Общински съвет – Трявна, че единственият и най – удачен, от каквато и да е гледна точка, включително и финансова, за Община Трявна вариант, е горите да се предоставят на Държавно горско стопанство – Плачковци за един период, който по никакъв начин да не обвързва следващ мандат, тоест максимум две години. С което считам, че след евентуално приемане на такова Решение Общински съвет – Трявна трябва да вземе решение, с което да одобри Плана за сеч.“

Въпрос: Предполагам са правени разчети, ако общинските горски територии бъдат отдадени за стопанисване на Държавно горско стопанство – Плачковци. Какви средства ще постъпват в Общината при този вариант?

С. Кръстева: „В разговора ми с г-н Илиев, Директор на ДГС – Плачковци, прецизирахме доста голяма част от нещата. Едно от мненията, и на част от общинските съветници, беше да се сключи договор за една година. За съжаление, в разговора уточнихме, че тяхното желание е договорът да бъде сключен за две години. Що се касае до сечта и добива и в крайна сметка за получаване на финансите, които Общината ще получи, ако има сключен договор с ДГС – Плачковци, всичко е въпрос на това какъв план за сеч ще се одобри от Общинския съвет. В такъв случай ние ще може да изпълняваме и всички други дейности, които имаме като задължения от Изпълнителна агенция по горите. Не съм против и създаване на предприятие към общинска администрация, но по скоро в момента, във връзка с пандемията и това, че все още нямаме общински бюджет и големите сметки за ток, смятам, че най – разумно ще бъде наистина да ги отдадем на Горското. Така съм смятала и в предходния мандат, затова моето мнение и към настоящия момент е, че общинските горски територии трябва да се дадат за управление на Горското, за да може да изпълняваме всички задължения, които следват.“

Въпрос: Да разбираме, че в проекта за бюджет за 2022 г. на Община Трявна няма да има предвидени средства за подобна структура и Вашето предложение към Общинския съвет ще бъде за предоставяне за стопанисване на общинските горски територии на ДГС – Плачковци?

С. Кръстева: „Да, за мое много голямо съжаление, както и на всички колеги, то не е само в нашата община, ситуацията е изключително трудна. Ние в момента работим с 1/12 от бюджета за миналата година, очакваме държавният бюджет да бъде приет до края на месец февруари, след което имаме определен срок да се приеме и общинския бюджет. Така, по прогнозните данни и цифри, които сме получили на база на проекта, за жалост не се очаква някакво конкретно увеличение, освен в Капиталовите разходи, което е на база на всички завишени цени през последната година. От гледна точка на общинска администрация, на заплати няма увеличение и всичко останало няма някакви конкретни повишения. В определени пера има увеличение, които касаят образование, здравеопазване, социални услуги, по малко в култура, отбрана и сигурност. Така че не може да се разчита на някакъв голям ресурс.“ Но, ако предложението за стопанисване на горите от ДГС – Плачковци не се приеме на предстоящото заседание, ще предприемем други действия и търсим финансиране на звено или предприятие.

Въпрос: В контекста на бюджета за настоящата година. Споменахте и на заседанието на Общински съвет – Трявна, че първоначалните данни за предстоящия бюджет на Общината са доста негативни по отношение възнагражденията на администрацията?

С. Кръстева: „Това, което се коментираше на национално ниво е, че ще се съкращава администрацията. Към настоящия момент не се казва директно: „Намалете администрацията“, но няма и предвиден абсолютно никакъв финансов ресурс за евентуално стимулиране на служителите. Предвиденото увеличение е в размер на 1,66%, което ще рече, че единственото нещо, което може да стане е служителите, които са на минимална работна заплата от 1-ви април да получат увеличението на МРЗ, което от 650лв. ще стане 710 лв. От тук идва и проблемът, който не веднъж сме коментирали: има хора, които работят доста тежък физически труд, искаме да поддържаме градовете чисти, искаме да им плащаме добре за това, а в крайна сметка финансиране няма.“