БОЯН ГРОЗЕВ: „С КОМПРОМИСА СЕГА ДА ПОДКРЕПИМ ЯВНО ЖЕЛАНОТО ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА ГОРИТЕ НА ДГС, ИСКАМЕ ДА ИЗБЕГНЕМ НОВА ЗАГУБА НА ВРЕМЕ.„

Създаването на предприятие по Закона за общинската собственост е най-удачния вариант, съобразявайки се с натрупания опит и обективните условия. С компромиса сега да подкрепим явно желаното от администрацията предложение за даване на горите на ДГС, искаме да избегнем нова загуба на време.„

Продължаваме с темата за общинските горски територии. В разговор с Боян Грозев, общински съветник от „Демократична България – Обединение“ питаме за неговата гледна точка, като един от съветниците, следващ линията общинско дружество „Здравец“ да   премине към процедура по обявяване в несъстоятелност. По темата за стопанисването на общинските горски територии Боян Грозев не веднъж е защитавал своята теза да бъде създадено предприятие по Закона за общинската собственост. Той също взема участие в инициираните от кмета на Община Трявна срещи по темата за общинските горски територии и тяхното стопанисване. Каква е алтернативата и каква форма трябва да бъде избрана за стопанисване и управление на общинския горски фонд, според Боян Грозев, разговаряме в интервюто:

Въпрос: В последната година в дневния ред на Общински съвет често присъства точка, относно „Здравец“ ЕООД, респективно и управлението на общинските горски територии. Към днешна дата Община Трявна е сигнализирала окръжна прокуратура по казуса с Дружеството, какви са Вашите очаквания?

Б. Грозев: „Избягвам да формирам очаквания по отношение на  „Здравец“ ЕООД и общинските горски територии, защото това води до излишни разочарования. Очаквах след приемане на Решение за откриване на процедура по несъстоятелност за „Здравец“, то да бъде изпълнено. Очакванията ми бяха излъгани. Очаквах след приемане на Решение за създаване на звено към администрацията, подкрепата за което беше компромис от наша страна, Общинският съвет да подкрепи и разходите за такова звено, или поне кметът да внесе коригиран разчет за разходите, който, бивайки реалистичен, да получи и подкрепа в Съвета. Очакванията ми бяха излъгани.  Действително на 21 януари т.г. от името на кмета на Община Трявна е изпратено до прокуратурата писмо във връзка със „Здравец“ ЕООД с искане дружеството да бъде прекратено на основание чл. 155 от Търговския закон. Това ще остави много неизяснени въпроси около съдбата на дружеството и причините то да достигне това безнадеждно състояние, но пък ще сложи край на продължилата с години безсмислена агония на „Здравец“ ЕООД. Впрочем, все още очакваме да получим хронологичния регистър на дружеството за 2021 година. Това е документът, от който се надяваме да разберем как дружество, което няма управител и персонал начислява общо 14 000 разходи за персонал за второто тримесечие на 2021 година. Този въпрос може би ще бъде интересен и за прокуратурата.“

Въпрос: В предложения относно отдаване за стопанисване на общинските горски територии на ДГС – Плачковци, Вие сте засвидетелствали неодобрение към този вариант. Защо?

Б. Грозев: „Предоставянето на общинските горски територии на ДГС е до голяма степен бягане от отговорност. Прехвърляме всички ангажименти по стопанисването и охраната на общинските гори на трето лице, което в замяна обещава да ни преведе процент от приходите от реализираната дървесина, при условие обаче, че такива има. В интерес на истината, аз предполагам, че такива ще има, въпреки че някои колеги в предишни дискусии изразиха известно съмнение. Освен сечта и приходите обаче, Община Трявна би трябвало да се интересува и от възможностите за допълнителни дейности, които да се реализират в общинските горски територии, а не да се опитва да се отърве от тях като от горещ картоф. Говорим за залесяване, горски паркове, велотрасета, въжени градини и други атракции, които биха направили нашата община по-приятно място за живеене и по-привлекателна дестинация за отдих.“

Въпрос: Нееднократно сте заявявали Вашите предпочитания общинскияt горски фонд да се стопанисва и управлява от предприятие по ЗОС /Закон за общинската собственост/, защо смятате това за удачен вариант?

Б. Грозев: „Според нас създаването на предприятие по Закона за общинската собственост е най-удачния вариант, съобразявайки се с натрупания опит и обективните условия. Такова предприятие не е самостоятелно юридическо лице, а се създава с Решение на Общинския съвет. Работи на база правилник, с който се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет, което гарантира постоянната информираност на Общинска администрация и Общинския съвет за работата и резултатите му. Така се гарантира достатъчно висок контрол, за да не повторим фиаското със „Здравец“ ЕООД, създавайки друго търговско дружество, което трябва да има и капитал, който рискуваме да загубим. Предприятието по ЗОС, в началния етап на своето функциониране, може да има дори само 1 служител, което позволява гъвкавост на разходите, каквато не осигурява създаването на звено в администрацията, което има като минимум трима служители. На предприятието по ЗОС, отново с Решение на Общински съвет – Трявна, могат да се вменят и други дейности, свързани с управлението на общинско имущество – инвентаризация на общински имоти – земеделски земи, стопанисване на атракциони и прочее. Даването на горите на ДГС не предлага такива възможности, но ще редуцира приходите, от които такива дейности могат да се издържат.

Въпрос: В така създалата се ситуация отново се очаква да бъде вкарана за разглеждане подобна точка, а в официална позиция на Вашата група в Общински съвет, Вие подчертавате възможността да подкрепите подобно предложение. Какво променя мнението Ви?

Б. Грозев: „Мнението ни не се е променило, но една добра идея може лесно да бъде съсипана от лошо изпълнение. Примерите са много и нямаме нужда от още един. Създаването и успешното функциониране на предприятие по ЗОС, което да се занимава с общинските гори минава през консенсус в общинския съвет, какъвто няма, но е и невъзможно без активната роля и участие на кмета и Общинска администрация. И в двата случая, когато кметът представи разчети за прогнозните приходи и разходи при създаване на предприятие по ЗОС, разходите бяха доста завишени, а приходите – занижени. Такъв разчет няма как да спечели за идеята общинските съветници, които трябва да вземат решения на база информация от кмета и администрацията. Едновременно с това в разчета, представен след срещата на 17ти януари, кметът заложи възнаграждение за директор на предприятието с 40% по-ниско от уточнения на двете срещи минимум, за да бъде позицията привлекателна. Така, дори Съветът да създаде предприятие по ЗОС, ще се проведат поредица от безплодни конкурси, на които няма да се явят кандидати. Без директор предприятието не може да работи и след няколко месеца щяхме да имаме ново предложение за предоставяне на горите на ДГС. С компромиса сега да подкрепим явно желаното от администрацията предложение за даване на горите на ДГС искаме да избегнем нова загуба на време. „

Въпрос: Очаквате ли на предстоящото заседание да се вземе решение за управление на горите, общинска собственост?

Б. Грозев: „Споменах за очакванията и разочарованията. Очаквах, че такова предложение ще бъде внесено за сесията на 27 януари. Предполагам, че на сесията през февруари и това ще стане. Бивайки непоправим оптимист, се надявам, че това предложение ще доведе до Решение, което дори може и да бъде изпълнено от администрацията. Може да не е най-доброто решение, но поне ще определи кой да стопанисва общинските гори, които след 28 февруари миналата година на практика са без стопанин. „

Въпрос: Има ли вариант, в който ОбС – Трявна да вземе решение ДГС – Плачковци да стопанисва горите, но да не се стигне до одобрение плана за сеч и до какво би довело това?

Б. Грозев: „Такъв вариант винаги съществува. Не мога да знам какъв план за добив на дървесина ще представи ДГС – Плачковци за одобрение на Общинския съвет, така че не мога да са ангажирам и с прогноза за вероятността да се сбъдне този сценарий. Вярвам, че ако бъде подкрепено предложение ДГС – Плачковци да стопанисва горите е редно да се подкрепи и план за ползване на дървесина. Няма логика ДГС да извършва дейности по охрана и стопанисване на горите, ако няма да има никакъв шанс за насрещен приход. Мога обаче да кажа, че според мен причината толкова пъти да бъде отхвърлян планът за сеч, внасян от „Здравец“ ЕООД, беше парадоксалното състояние на дружеството и фактът, че общо за 2019-та и 2020-та година имахме добити 4250 кубика дървесина, срещу което беше реализирана обща печалба от 22 лева.“

Въпрос: Какво е мнението Ви за срока на договор, ако се стигне до решение горите да се отдадат на ДГС – Плачковци?

Б. Грозев: „За нас предоставянето на общинските гори на ДГС – Плачковци е временно решение, за да не остават те безстопанствени. То ще позволи да се уталожат страстите и страховете, а това е явно необходима предпоставка за прилагането на по-амбициозна, но и продуктивна стратегия за управление на общинските гори. Те не са бреме, а ресурс, който трябва да управляваме умно и отговорно. Невъзможността на настоящите Общински съвет и кмет да вземат и изпълнят устойчиво и последователно решение за управлението на общинските гори, не бива да носи тежест отвъд настоящия мандат. За това, както сме посочили и в официалното си становище препоръчваме срокът на договора да бъде една година, но няма да подкрепим срок по-дълъг от 2 години.“