ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ОПРЕДЕЛИ ЧИСЛЕНОСТТА И СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

На заседание на Общински съвет – Трявна, местните парламентаристи определиха числеността и състава на постоянните комисии към съвета. В мандат 2023 -2027 броят на постоянните комисии в местния парламент е осем. Предложението бе докладвано от председателя на Общинския съвет, който поясни:

З. Цанева /Възраждане/: „В Правилника за дейността и организацията на Общинския съвет е регламентирано, че Общинския съвет определя числеността и състава на комисиите и избира с явно гласуване председател, с мнозинство повече от половината на общия брой съветници. Проведохме предварителни консултации относно числеността и състава на комисиите.“

Разисквания по темата нямаше, а директно се пристъпи към гласуване. По численост най – голяма комисия е тази по „Бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие“ , която ще бъде в 7 – членен състав. В нея влизат представители на всички политически сили в местния парламент. Съставът на тази комисия е както следва: Константин Брънеков /ГЕРБ/, Златка Донева – Цанева /Възраждане/, Боян Грозев / Ние идваме – ИТН/, Христо Лазаров /ВМРО – БНД/, Марин Маринов /Граждани за общината/, Александра Манева /КОД/, инж. Драгомир Николов /ССД/.

Две предложения за председател на комисията по бюджет бяха направени. Мария Пенева предложи постоянната комисия да бъде оглавена от Марин Маринов. Маргарита Симеонова предложи Боян Грозев за председателското място. След гласуване, на чело на бюджетна комисия застава Марин Маринов.

Всички останали комисии в местния парламент ще бъдат с численост от по пет души. „Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология.“ За неин председател бе избран Константин Брънеков /ГЕРБ/. А членове са: Стефан Петров /Възраждане/, Маргарита Симеонова /Ние идваме, ИТН/, Марин Маринов /Граждани за общината/ и инж. Драгомир Николов /ССД/.

В състава на „Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности“ влизат:  д-р Добромир Драмов /ГЕРБ/, Кристиян Близнаков /Възраждане/, Боян Грозев / Ние идваме, ИТН/, Кристиян Генев /Граждани за общината/, Александра Манева /КОД/, а за председател бе избран д-р Добромир Драмов.

На председателското място в  „Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт“  застава Кристиян Генев, а съставът на комисията, който определи местния парламент, е: Николина Николова /ГЕРБ/, Кристиян Близнаков /Възраждане/, Стефан Михнев /Ние идваме, ИТН/, Дончо Захариев /КОД/, Кристиян Генев /Граждани за общината/

 „Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност,  права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет“ се съставлява от: Мария Пенева /ГЕРБ/, Стефан Петров /Възраждане/, Боян Грозев /Ние идваме, ИТН/, Силвия Кръстева /ВМРО – БНД/, Дончо Захариев /КОД/, като за председател бе избран Стефан Петров.

Мария Пенева /ГЕРБ/, Маргарита Симеонова /Ние идваме, ИТН/, Силвия Кръстева /ВМРО- БНД/, Марин Маринов /Граждани за общината/, Александра Манева /КОД/са членовете в състава на „Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие“. Тук предложенията за председател бяха две. Мария Пенева предложи Александра Манева за тази позиция, а Силвия Кръстева предложи Мария Пенева, която си направи отвод и Манева бе избрана за председател на комисията.

Добромир Драмов /ГЕРБ/ , Стефан Михнев /Ние идваме, ИТН/, Христо Лазаров /ВМРО – БНД/, Златка Донева – Цанева /Възраждане/, Мария Пенева /ГЕРБ/ формират състава на  „Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – съгласно Закона за противодействие на корупцията“, а председател е Христо Лазаров

 „Постоянна комисия по земеделие, гори и екология“ е изцяло нова комисия към местния парламент, в чиито състав бяха избрани: Николина Николова /ГЕРБ/ , Кристиян Близнаков /Възраждане/, Маргарита Симеонова/ Ние идваме, ИТН/, Кристиян Генев /Граждани за общината/, Дончо Захариев /КОД/. За председател бе определена Маргарита Симеонова