ТАТЯНА РАЧЕВА: „ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОХРАНА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛАЧКОВЦИ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ВАРИАНТ.“

Формата на управление на общинските горски територии ще бъде вероятна тема за дискусия на предстоящо заседание на Общински съвет – Трявна. Екипът на в. „Тревненска седмица“ потърси за коментар на ситуацията Татяна Рачева, общински съветник от Коалиция МИР. Тя е сред съветниците, които последователно защитават своята теза по отношение на горските територии, собственост на Общината, вече втори мандат. Като участник и в инициираните от кмета на Община Трявна срещи по повод бъдещото управление на общинските гори, разговаряме с Татяна Рачева за това дали според нея отдаването на общинския горски фонд за управление и стопанисване на Държавно горско стопанство – Плачковци е вариант, който би подкрепила и какво е виждането й за справяне със ситуацията към настоящия момент.

Въпрос: В годините при внасяне на предложение в местния парламент общинските горски територии да се отдадат за стопанисване на ДГС – Плачковци, вие сте били от общинските съветници, които са подкрепяли подобно решение, защо?

Т. Рачева:Назад във времето такова предложение беше внесено от кмета Дончо Захариев. Тогава подкрепих предложението, защото състоянието на общинското дружество освен, че не беше добро, имаше и проблем с ръководството – управителят на дружеството не отговаряше на изискванията на Законът за горите за заемане на съответната длъжност. В последствие т. нар. фирма „Здравец” беше поета от инж. Тодорова и изхождайки от резултатите, които тя постигна, а и желанието ми общината да получи парите, които дружеството и дължи, не подкрепих предложението внесено от г-жа Кръстева за предоставяне на общинските гори на ТП ДГС Плачковци. Сега обаче, след липсата на управител, и взетото решение от Общинския съвет за обявяване на общинското дружество в несъстоятелност, считам, че предоставянето на общинските гори за управление, стопанисване и охрана на Държавно горско стопанство – Плачковци е единственият вариант, защото създаването на структура към общинска администрация, или на общинско предприятие, изискват финансов ресурс, с който общината не разполага. Високите сметки за ток, липсата на бюджет към настоящия момент, повишаването на разходите за заплати, във връзка с повишаване на минималната работна заплата, не предполагат възможност за заделяне на такъв ресурс от страна на община Трявна.

Това може да бъде решение за един по-нататъшен период, за реализацията, на който да бъдат направени точни разчети, за това какво ще вложи общината и какво ще получи насреща.“

Въпрос: Нееднократно сте споменавали, че след поредицата от разнородни решения на местния парламент, горите, общинска собственост, са останали „безстопанствени“, какви са притесненията ви по този въпрос?

Т. Рачева: „Притесненията ми се основават на факта, че в горите, освен да се извършва сеч, се извършва охранителна дейност, залесяване и редица други мероприятия. В момента, по информация от РДГ – В. Търново, в общинските гори е наложително да се извърши санитарна сеч, липсата на форма на стопанисване не дава възможност да се извърши това мероприятие, и лишава общината от приходи.“

Въпрос: Какво е мнението Ви за решението на ОбС да се създаде структурно звено в администрацията, което да се ангажира с действията по стопанисване на общинските горски територии?

Т. Рачева: „За създаването на такова звено коментирах малко по-нагоре. Лично аз считам, че в настоящия момент това не е подходяща форма на управление, тъй като общината ще трябва да дофинансира тази дейност. Назад във времето съм обосновавала това свое мнение, съобразявайки се и със системата на горите и със законовите изисквания относно формиране на структурни звена в общините – отдели, сектори, дирекции и т. н.“ 

Въпрос: Предстои отново вземане на решение как да се стопанисват горите на Общината. Вероятно отново ще бъде предложено те да бъдат отдадени на ДГС – Плачковци, Вие ще подкрепите ли предложението и защо?

Т. Рачева: „Категорично ще подкрепя това предложение. Първо, защото вземането на едно такова решение ще доведе до извършването на необходимите дейности в общинските горски територии, и второ, което е не по-малко важно, имайки предвид икономическата криза, до получаването на приходи от страна на община Трявна.

Въпрос: Какви са плюсовете за общината, ако евентуално горският фонд, общинска собственост, се отдаде на ДГС – Плачковци?

Т. Рачева: „Всяка една от формите на управление, разрешени от Закона за горите, има своите плюсове и своите минуси, но аз считам, че Общинският съвет трябва да вземе предвид всички фактори, съгласно конкретната ситуация, които ще донесат най-много положителни резултати и няма да ощетят бюджета на общината или казано по друг начин да предпочетем форма на управление, която ще навреди най-малко. Лично мое мнение е, че на настоящия етап предоставянето на общинските гори за стопанисване и управление от ТП ДГС – Плачковци е най-правилното решение, като не ангажирам никой с това мое становище. Опитът ми в общинска администрация, работата ми в момента в системата на горите и решението, което трябва да взема като общински съветник, който е отговорен за собствеността на община Трявна, ме карат да подкрепя това предложение.“

Въпрос: Може ли да се изпадне в ситуация, в която да се отдават горите на Горското, а да не се гласува план за сеч?

Т. Рачева: „Да, може. Това е абсолютно реална ситуация, в която може да се изпадне. Мисля обаче, че общинските съветници сме достатъчно отговорни, компетентни и запознати  и не бихме допуснали това да се случи.“

Въпрос: Вашето виждане по отношение срока на евентуален договор какъв трябва да бъде той и защо?

Т. Рачева: „Според мен срокът на договора с ТП ДГС – Плачковци трябва да е две години –  до края на мандата на този Общински съвет. Надявам се, че след две години и икономическата криза ще бъде отшумяла и ще има реална възможност да се помисли върху други форми на стопанисване на общинските гори, разрешени от Закона за горите.“